ReadyPlanet.com
dot
บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน จำกัด

 

ตั้งบริษัท

 1. ค่าบริการสำนักงาน 4,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดบริคณห์สนธิ 720 บาท 
 3.  ค่าธรรมเนียมจดจัดตั้ง 5,200 บาท
 4. ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร (จ่ายตามจริง)
 5. ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 11,620 บาท 

*** (ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 11 วัน)

ตั้งห้างหุ้นส่วน

 1. ค่าบริการสำนักงาน 2,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง หุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน 1,120 บาท
 3. ค่าคัดถ่ายรับรอง เอกสาร (จ่ายตามจริง)
 4. ขอบัตรภาษีและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 4,420 บาท

***(ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 2 วัน)

ตั้งร้านค้า / ทะเบียนพาณิชย์

 1. ค่าบริการสำนักงาน 1,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียม 110 บาท
 3. ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร (จ่ายตามจริง)
 4. ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 2,310 บาท

***(ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน)

แก้ไขรายการจดทะเบียน บริษัท และห้างหุ้นส่วน ทุกกรณี

 1. ค่าบริการสำนักงาน รายการแรก 2,000 บาท (ต่อไปรายการละ 1,000 บาท)
 2. ค่าธรรมเนียม (จ่ายตามจริงแล้วแต่รายการที่แก้ไข)
 3. ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร (จ่ายตามจริง )
 4. แก้ไข ขอบัตรภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ย้ายที่ 1,000 บาท (ย้ายที่คิดเพิ่มอีก)
  รวมเป็นเงิน - บาท

***(ระยะเวลาการดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน หากแก้ไขบริคณห์สนธิ)

เลิก และ ชำระบัญชี บริษัท และห้าง

 1. ค่าบริการสำนักงาน จดเลิก 3,000 บาท
 2. ค่าบริการสำนักงาน จดเสร็จการชำระบัญชี 5,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมจดเลิก เสร็จ ประกาศ 1,080 บาท
 4. ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร (จ่ายตามจริง)
 5. คืนบัตรภาษี และจดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 11,480 บาท

***(ไม่รวมค่าทำงบการเงิน และค่ารายงานการชำระบัญชีนอกจากรอบระยะบัญชี)
***(ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน ต้องประชุม 2 ครั้ง รวม 23 วัน )
***(ระยะเวลาดำเนินการจดเสร็จขั้นต่ำ 1 วัน การชำระบัญชีแล้วแต่)
บริการ MRL

บริการด้านกฎหมาย
บริการด้านบัญชี
บริการด้าน VISA และ WORKPERMIT
บริการด้านภาษีอากรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ็มอาร์เอสสปีด จำกัด 5/6 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-995 3005-6,02-995 3344 แฟกซ์ 02-995 3049 Email : mrsspeedlaw@hotmail.com