ReadyPlanet.com
dot
บริการด้าน VISA และ WORKPERMIT


 

  • ขอใบอนุญาตทำงาน (WORKPERMIT APPLICATION)
  • ขอต่อใบอนุญาตทำงาน(EXTENSION WORKPERMIT) แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงาน
  • ขอวีซ่าแต่งงาน
  • ขอวีซ่าทำงานในประเทศไทย และ BOI.
  • ขอวีซ่า NON-B , NON-O , NON-E D
  • ขอ RE-ENTRY VISA
  • ขอวีซ่า ไปต่างประเทศ
  • แก้ปัญหาการอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดบริการ MRL

บริการด้านกฎหมาย
บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน จำกัด
บริการด้านบัญชี
บริการด้านภาษีอากรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ็มอาร์เอสสปีด จำกัด 5/6 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-995 3005-6,02-995 3344 แฟกซ์ 02-995 3049 Email : mrsspeedlaw@hotmail.com